♦ භාණ්ඩය ගෙන්වා ගැනීම සදහා දැන්වීමේ දක්වා ඇති item code එක ඔබගේ නම සහ ලිපිනය සමග 076 7072 253 ට SMS  කරන්න.

♦LVP කඩිනම් තැපැල් සේවාව මගින් දින 4 ක් තුල ඔබ ඇනවුම් කල භාණ්ඩය ආරක්ෂාකාරීව අමතර ගෙවීමකින් තොරව ඔබගේ ලගම ඇති තැපැල් කාර්යාලයට,
♦ඔබ ඇනවුම් කල භාණ්ඩය ඔබගේ ලගම ඇති තැපැල් කාර්යාලයට ලැබුණු පසු ඔවුන් ලිපියක් මගින් හෝ දුරකථන ඇමතුමක් මගින් ඔබ දැනුවත් කල පසු භාණ්ඩය ලබාගෙන අදාල මුදල ගෙවන්න.
♦ ඔබ ගෙවන්නේ භාණ්ඩයේ සදහන් මුදල පමණයි.

 

♦වැඩි විස්තර සඳහා 076 7072 253